**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
64K  RAM  SYSTEM  38911  BASIC  BYTES  FREE
READY.